Tràmits a les proves d’accés Grau Superior

Proves d'accés de Grau Superior Curs 20-21

El període d’inscripció és del 3 al 17 de març de 2021.

Dia 12 de Maig 2021

16 h: Inci de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana.

18.30 h : Exàmens de llengua estrangera de la part comuna.

Dia 13 de maig 2021

16 h: exàmens de la part específica.

La taxa d’inscripció per fer la prova d’accés és de 34,87 euros.

Per fer el pagament heu d’accedir a la pàgina web de l’ ATIB, durant el període d’inscripció. Des d’aquí pots fer el pagament telemàtic de la taxa o imprimir el formulari i fer el pagament en una entitat bancària:

Enllaç al model de pagament de l’Agència Tributària

Tota la informació la trobareu a la Convocatòria de proves d’accés a Grau Superior

    • Sol.licitud
    • Declaració responsable de que no es reuneix cap altre requisit que permeti l’accés directe als cicles formatius de grau superior.
    • Per acreditar el pagament de la taxa corresponent s’ha d’ aporta el model de document d’ingrés 046.

Per veure models d’exàmens i la informació complerta accediu a

Models èxamens prova accés grau superior