Accés Universitats

Estudis de Grau Universitari

Com accedir a la Universitat

S’hi pot accedir una vegada es disposa del títol de Batxillerat i s’ha superat les proves PBAU.

Si estàs en possessió dels títols deTècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Esportiu Superior podràs accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sense haver de superar una prova d’accés.

La forma d’accés es fa a través de la nota mitjana del cicle formatiu de grau superior (CFGS). En el cas de que vulguis millorar la nota, et podràs presentar a la fase específica de la PAU.

Aquesta via d’accés als graus et permet sol·licitar el reconeixement de crèdits per les assignatures cursades en el CFGS, sempre que els dos estudis pertanyin al mateix àmbit de coneixement.

Si ets major de 25 anys d’edat i vols accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau, pots fer-ho mitjançant de la superació d’una prova.

Només pots realitzar aquesta prova si tens com a mínim 25 anys i no tens cap altra via d’accés als estudis universitaris, com no tenir superada la selectivitat, no estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent) o no tenir cap titulació universitària.

Recorda que la formació es realitza al llarg de tota la vida i mai és tard per adquirir nous coneixements. 

Estructura de la prova per a majors de 25 anys 

Les Proves d’Aptitud Personal (PAP) són necessàries per accedir a alguns estudis de grau. Tenen com objectiu la millora en la selecció dels alumnes de nou ingrés als estudis. Per tant, a través d’aquesta prova es pretén garantir que l’alumnat de nou ingrés iniciï els estudis amb un nivell adequat. La qualificació de la prova és d’Apte o No apte. En cas de ser “No apte” no es tindrà accés als estudis sol·licitats. 

Resum de les proves de PAP a Balears i Catalunya:   PAP 2021 2022.docx

A continuació teniu els enllaços a les webs de Balears i Catalunya, on podreu trobar més informació.

Informació PBAU

Ponderacions

El paràmetre de ponderació és un coeficient que permet augmentar la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5. En les matèries de modalitat de la fase específica, aquest és igual a 0,1 en les assignatures que tinguin relació amb els estudis universitaris que es volen cursar, però les universitats poden augmentar aquest paràmetre fins a 0,2 en aquelles matèries que es considerin més idònies per seguir amb èxit aquests ensenyaments universitaris oficials de grau.

Nota d'accés i nota d'admissió

Si l’alumne obté una nota de la PBAU igual o superior a 4 punts, aleshores es podrà calcular la nota d’accés de la següent forma:

La nota d’accés serà la ponderació del 40 per cent la nota de la PBAU i un 60 per cent la qualificació final de l’etapa de batxillerat.

Nota d’accés = 0,6 × QEB + 0,4 × QPBAU

On:

      • QEB: Qualificació final de l’etapa de batxillerat.
      • QPBAU: Qualificació de la PBAU.

L’estudiant tindrà accés a la Universitat si la nota d’accés és igual o superior a 5 punts.

La superació del bloc d’accés té vigència per a qualsevol convocatòria. En el supòsit que es presenti en diferents convocatòries per millorar nota, només es considerarà la qualificació més alta obtinguda de tot el bloc en conjunt.

SIMULADOR PER CALCULAR LES NOTES D’ADMISSIÓ ALS ESTUDIS DE GRAU DE LA UIB. CURS 2021-2022

En els casos en què l’oferta de places és inferior a la demanda, les sol·licituds s’ordenen segons la nota d’admissió. Aquesta nota es calcula sobre 14 punts a les vies de títol de batxiller + prova d’accés i títol de tècnic superior (+ prova d’accés), en funció dels paràmetres de ponderació establerts a cada universitat.

La nota d’admissió incorpora a la nota d’accés les dues millors notes ponderades de les matèries superades al bloc específic o la nota ponderada de la matèria de modalitat del bloc general si és millor.

Nota d’admissió = Nota d’accés + a × M1 + b × M2

M1 i M2 = les qualificacions d’un màxim de dues matèries superades al bloc específic o de la matèria de modalitat del bloc general que proporcionin millor nota d’admissió.
a i b = paràmetres de ponderació (0,1 o 0,2) – veure les ponderacions de cada comunitat.  

La nota d’admissió pot ser diferent per a cada títol de grau i universitat on l’estudiant sol·liciti ser admès.

Notes de tall

La nota de tall és la nota amb la qual ha entrat l’última persona a cada ensenyament.
Aquesta nota és diferent cada any i no se sap fins que s’ha fet l’assignació de places a la universitat. Les notes de tall dels cursos anteriors serveixen com a orientació per als futurs estudiants.

Normalment, les universitats privades no es regeixen per la nota de tall. Per accedir a una universitat privada cal que realitzis la preinscripció directament a la universitat i has de tenir en compte quins són els seus criteris d’accés. 

Resultats

A partir de la data prevista de cada convocatòria, des d’UIBdigital, podeu obtenir els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica.

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés a la Universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents pot tardar uns minuts i us apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>.

Es fa a través de la UIBdigital. Properament més informació. 

Qui ha de fer el trasllat d’expedient

Els estudiants que iniciïn estudis de grau a una altra universitat i han realitzat la PBAU a la UIB, si la universitat de destinació els demana el trasllat d’expedient, poden sol·licitar-lo una vegada que s’hagin publicat les qualificacions definitives.

Procediment

Podeu sol·licitar el trasllat d’expedient de la PBAU des d’UIBdigital>Gestions i serveis>Sol·licituds>Disponibles, adjuntant la carta d’admissió o la matrícula de la universitat de destí.

A continuació es genera el rebut de pagament a UIBdigital>Gestions i serveis>Pagament de rebuts i podreu pagar directament amb targeta o imprimir el rebut i anar a pagar per finestreta.

Finalment, quan l’àrea d’accés hagi comprovat que les dades siguin correctes, a UIBdigital>Gestions i serveis>Pagament de rebuts>Històric tindreu el justificant de pagament del trasllat signat electrònicament per lliurar-lo a la universitat de destí.

Consultes i suggeriments

En cas de dubte, contactau amb la Unitat d’Atenció a l’Alumne a <alumnes@uib.cat> o al 971101070.

https://www.youtube.com/watch?v=5h5Co78vsjM&t=2s

Guia Preinscripcions a Universitats

El Centre Municipal Universitari és un centre gestionat i administrat des del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Ciutadella.
Un espai on l’usuari troba assessorament en la gestió i els tràmits administratius, informació diversa (estudis universitaris, habitatge, beques…) i ordinadors amb connexió a Internet per fer recerques i treballs.
Al CMU trobareu un assessor que us facilitarà informació sobre temes diversos (accés a la universitat, plans d’estudis, beques…). També us ajudarà en els tràmits de preinscripció i matriculació, especialment de les tres universitats amb les quals el Centre manté un conveni de col·laboració: UIB, UOC i UNED.

Des del Centre també es tramiten les preinscripcions a les universitats públiques de Catalunya.

Aneu a la barra d'eines