Coordinacions

Els òrgans de coordinació docent del centre són les persones encarregades de coordinar l’organització i el funcionament de les diferents activitats acadèmiques i culturals del centre perquè se n’aconsegueixin els objectius del centre.

Totes les coordinacions

Curs 2023-2024

Activitats extraescolars

david martos

Promoure, organitzar i facilitar les activitats complementàries i extraescolars del centre.

Usuari sense imatge

Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític

felip llufriu

…….

Audiovisuals

Bartomeu Quetglas

Control dels mitjans audiovisuals del centre.

 1. Revisió anual de les aules A multimèdia a principi de curs. La revisió consistirà en revisar que hi ha tots els elements inventariats, que funcionen, que hi ha un llistat d’instruccions i que els cables estan etiquetats. La revisió de la resta d’aules multimèdia (aules B, aules C, Tallers, laboratori, etc.) serà responsabilitat dels departaments corresponents, amb l’ajut, si és necessari, del coordinador d’audiovisuals.
 2. Manteniment de les aules multimèdia al llarg del curs, en cas d’avaries o problemes.
 3. Gestió de la compra de material multimèdia.
 4. Assessorament a l’equip directiu sobre la compra de material multimèdia i el seu ús pedagògic.
 5. Assessorament i suport al professorat en l’ús de les aules multimèdia i en general en la utilització de les TIC dins l’aula.
 6. Coordinar el Projecte Introducció de les TIC a les aules proposant objectius anuals per incloure a la Programació General Anual.
 7. Coordinar els seminaris de formació en l’ús de les TIC a les aules. 
 8. Realitzar la reunió informativa de principi de curs sobre l’ús de les aules multimèdia pel professorat nouvingut. 
 9. Elaborar una memòria anual al final de curs.

Aula Emprenedoria

Bàrbara vives

Aula ATECA

joana ruiz

Auxiliars de conversa

lara pons

Coordinar les activitats complementàries i extraescolars dins i fora de l’escola

Biblioteca BiblioMAC

esperança guaita

Coordinació, dinamització i manteniment de la biblioteca escolar.

 1. Enregistrar els fons bibliogràfics i la seva distribució als departaments.
 2. Assegurar l’ús de l’organització, el manteniment i l’adequada utilització dels recursos documentals i de la biblioteca del centre.
 3. Coordinar les tasques del professorat que té assignades hores de biblioteca.
 4. Col·laborar en la promoció de la lectura com a mitjà d’informació, entreteniment i oci.
 5. Assessorar en la compra de nous materials i fons per a la biblioteca. 
 6. Recollir les notícies de premsa i revistes que facin referència a les activitats del centre.
 7. Control dels préstecs de llibres.
 8.  

Coeducació

laura gorrias

Coordinació de les accions previstes al pla de Convivència i col·laboració en la resolució i prevenció de conflictes.

 1. Dirigir les sessions de coordinació d’equips de nivell, juntament amb el cap d’estudis, en les quals es plantejaran aquells temes de funcionament dels diferents grups que fan necessària una intervenció consensuada per part de tot el professorat del nivell i que impliquen a la comissió de convivència. 
 2. Assistir a la reunió de coordinació amb la cap d’estudis per tal de preparar l’ordre del dia de les sessions de coordinació i, un cop feta aquesta, comentar aquells aspectes més rellevants o que impliquen una actuació de l’equip directiu.
 3. Redactar les actes de les sessions de coordinació tot incidint en aquells aspectes que comporten una implicació de tot el professorat i, per tant, un seguiment dels acords presos. També redactaran els fulls informatius que creguin necessaris per tal d’informar i/o recordar al professorat els acords als quals s’ha arribat en la sessió de coordinació.
 4. Canalitzar tots aquells aspectes que preocupin el professorat i que afectin a la convivència del centre. mancances de material, desperfectes de les instal·lacions, dificultats per controlar grups o alumnes concrets, etc. Un cop recollida la informació, la traslladaran a la reunió de coordinació amb la cap d’estudis per tal d’incloure-la a l’ordre del dia de la propera sessió de coordinació de nivell. Després, faran arribar al professorat del nivell les mesures acordades a la reunió amb la cap d’estudis.
 5. Mantenir contactes periòdics amb els/les tutors/res dels grups ja que seran qui més els podran informar sobre els aspectes que, per part dels alumnes, més preocupen del funcionament del grup i/o del centre, els quals, si es creu convenient, també podran ser traslladats a la sessió de coordinació.

Control Qualitat aigua

Ferran villalonga

– 

vicenta estada

Convivència

Vicenta Estada

Coordinació de les accions previstes al pla de Convivència i col·laboració en la resolució i prevenció de conflictes.

 1. Dirigir les sessions de coordinació d’equips de nivell, juntament amb el cap d’estudis, en les quals es plantejaran aquells temes de funcionament dels diferents grups que fan necessària una intervenció consensuada per part de tot el professorat del nivell i que impliquen a la comissió de convivència. 
 2. Assistir a la reunió de coordinació amb la cap d’estudis per tal de preparar l’ordre del dia de les sessions de coordinació i, un cop feta aquesta, comentar aquells aspectes més rellevants o que impliquen una actuació de l’equip directiu.
 3. Redactar les actes de les sessions de coordinació tot incidint en aquells aspectes que comporten una implicació de tot el professorat i, per tant, un seguiment dels acords presos. També redactaran els fulls informatius que creguin necessaris per tal d’informar i/o recordar al professorat els acords als quals s’ha arribat en la sessió de coordinació.
 4. Canalitzar tots aquells aspectes que preocupin el professorat i que afectin a la convivència del centre. mancances de material, desperfectes de les instal·lacions, dificultats per controlar grups o alumnes concrets, etc. Un cop recollida la informació, la traslladaran a la reunió de coordinació amb la cap d’estudis per tal d’incloure-la a l’ordre del dia de la propera sessió de coordinació de nivell. Després, faran arribar al professorat del nivell les mesures acordades a la reunió amb la cap d’estudis.
 5. Mantenir contactes periòdics amb els/les tutors/res dels grups ja que seran qui més els podran informar sobre els aspectes que, per part dels alumnes, més preocupen del funcionament del grup i/o del centre, els quals, si es creu convenient, també podran ser traslladats a la sessió de coordinació.

Coordinació de Salut

fina femenia

……

Coordinador d'ESO

david martos

Usuari sense imatge

EOIES

ana Ameller

Coordinació del projecte de col·laboració amb l’escola oficial d’idiomes encaminat a l’obtenció d’un títol certificat per l’EOI.

FCT

beP cOLL

Control de la documentació i dels procediments relatius a les Formacions en Centres de Treball dels alumnes de FP.

IEDIB

cATALINA rigo

Institut d’Estudis a Distància de les Illes Balears

Alfred

Jocs de pati

alfred pons

Dinamització dels patis

Junta de delegats

david martos

Encarregat de coordinar i dinamitzar la junta de delegats, per així implicar més als alumnes en la vida del centre

 1. Presidir la constitució de la junta de delegats. En aquesta reunió s’elegirà el president i secretari de la junta de delegats.
 2. Col·laborar amb el president i el secretari de la junta de delegats a l’hora de convocar i establir l’ordre del dia de les reunions de la junta abans i després de cada Consell escolar i després de cada avaluació per fer un anàlisi del funcionament del centre i de les resultats acadèmics de cada avaluació.
 3. Assistir a la junta de delegats com a moderador, amb veu però sense vot.
 4. Informarà a la junta de delegats de les convocatòries de concursos, intercanvis, activitats d’associacions d’estudiants, etc.
 5. Estendre acta de les reunions de junta i de la comissió de delegats.
 6. Fer d’interlocutor entre la Junta de Delegats, l’equip directiu i el departament d’orientació.
 7.  

Lingüística

eugènia moll

Elaboració i actualització del projecte lingüístic del centre.

Medi ambient

ORIOL BARADAD

Coordinació d’actuacions en matèria del respecte del medi ambient.

 1. Establir una coherència entre la gestió dels recursos materials i energètics, i residus dels centre i l’educació ambiental de tota la comunitat educativa amb la finalitat de generar hàbits, actituds i valors respectuosos amb el medi ambient.
 2. Assessorar l’equip directiu i el claustre de professors en tots els temes relatius a l’ambientalització del centre.
 3. Coordinar l’elaboració del pla d’ambientalització del centre que hauria de contenir els objectius que es pretenen, les actuacions que s’ha de dur a terme i els procediments previstos per a  realitzar-ne el seguiment i l’avaluació.
 4. Impulsar i coordinar el tractament de l’educació ambiental amb els diferents departaments.

Pendents i repetidors

david martos

Programa de Millora i Transformació

Bàrbara Nicolau

Coordinació del sistema de gestió de qualitat, documentació de processos i gestió d’auditories.

Prevenció de Riscos laborals

emma monserrat

Coordinació de les actuacions en matèria de seguretat i salut.

 1. És el responsable de revisar periòdicament el contingut de les farmacioles per tal de reposar-ne el material i vigilar les dates de caducitat. A prop de cada farmaciola, en lloc visible, hi haurà de mantenir actualitzat unes instruccions bàsiques de primers auxilis i del contingut de la farmaciola.
 2. Impulsar i coordinar les actuacions de la direcció del centre en matèria de prevenció.
 3. Actuar, conjuntament amb el director, com a representant de l’Administració en el centre de treball en matèria de prevenció de riscos laborals.
 4. Qualsevol altre funció que li pugui encomanar el director en matèria de prevenció de riscos laborals.
 5. Coordinar el simulacre d’evacuació del centre.

Programes internacionals

caterina moll

Coordinació de les mobilitats dels alumnes i professors amb altres països de la Unió Europeu dintre del marc dels programes Erasmus.

 1. Promoure i proposar a la direcció del centre, convenis d’intercanvi i mobilitat dels ensenyaments dels cicles formatius de grau mitjà i superior. 
 2. Promoure la participació del centre en projectes europeus.
 3. Col·laborar en la recepció de visites d’alumnat i/o professorat d’altres centres. 
 4. Actuar com a interlocutor amb els coordinadors de mobilitat d’altres institucions.
 5. Actuar com interlocutors en les qüestions relatives a la gestió dels intercanvis dels ensenyaments de cicles formatius.
 6. Transmetre al coordinador de FCT així com als tutors de FCT del diferents cicles formatius informació referent a la mobilitat dels ensenyaments dels cicle formatius de grau mitjà i superior per poder assessorar als seus alumnes.
 7. Difusió de les experiències d’alumnes que han participat en un programa de mobilitat.
 8. Participar en la selecció dels estudiants que han presentat una sol·licitud de participació en programes d’intercanvi.
 9. Atendre les incidències que es produeixin, com ara renúncies, pròrrogues, incompliments, ampliacions o d’altres.
Usuari sense imatge

Programa SOIB

MAR MUT SUREDA

.

 

TIC

Rafel Grandío

Manteniment de l’equipament informàtic del centre.

 1. Organitzar els recursos informàtics del centre seguint les directrius tècniques marcades pel Servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació (Servei TIE). Aquestes directrius es troben en aquest mateix lloc web.
  [És important assenyalar que aquest lloc web és dinàmic i els procediments poden sofrir canvis]
 2. Actuar amb funcions de coordinació i interlocució entre el centre docent i les unitats de la Conselleria que impulsin iniciatives en l’àmbit de les TIC o que els donin suport tècnic.
 3. Realitzar el curs de formació a distància “Formació de Coordinadors TIC de centres” en el cas de no haver-lo fet abans. Aquest curs proporciona els coneixements necessaris per a:
  1. Conèixer de forma bàsica el cablatge estructural del centre.
  2. Conèixer el maquinari informàtic del centre.
  3. Conèixer i saber usar els diversos sistemes operatius homologats.
  4. Saber instal·lar i conèixer el programari instal·lat al centre així com les seves necessitats.
  5. Vetllar perquè tot el programari instal·lat en cadascun dels ordinadors de centre tingui la llicència legal d’ús corresponent. 
  6. Administrar el domini del centre: gestió d’usuaris i grups, permisos, perfils i polítiques.
  7. Administrar les còpies de seguretat de les dades del centre.
  8. Configurar i integrar al domini del centre els PC com a lloc de treball en la xarxa dels centres amb els diversos sistemes operatius homologats.
  9. Utilitzar formats basats en estàndards oberts per a l’intercanvi de documents electrònics.
  10. Saber instal·lar, reinstal·lar i mantenir els diversos sistemes operatius homologats.
  11. Solucionar els problemes bàsics de l’equipament TIC.
  12. Gestionar les garanties del maquinari del centre.
  13. Saber realitzar peticions de suport al Servei TIE.
  14. Gestionar la proposta de l’aula virtual.
  15. Gestionar la proposta de la web de centres.
  16. Conèixer el projecte Agrega.
  17. Conèixer les diferents llicències d’ús dels materials digitals difosos pel centre que siguin accessibles en línia. La publicació de continguts que el mateix centre genera que es vulguin compartir i difondre a la xarxa s’ha de fer amb l’adopció de llicències Creative Commons.
 4. Col·laborar amb l’equip directiu, i també amb el claustre de professors, en tots els temes relatius a l’aplicació de les TIC, tant els referits a l’aplicació didàctica com els referits a la informàtica administrativa del centre.
 5. Participar en el procés d’integració de les TIC en el Projecte Educatiu amb la definició d’objectius i estratègies. També ha de participar en el procés d’elaboració d’aquells apartats de la programació general anual que facin referència a les línies d’actuació sobre la implantació de les TIC en l’activitat docent del centre i les mesures d’organització i gestió necessàries per garantir l’ús òptim d’aquestes tecnologies per a tots els usuaris: agrupaments, ús d’espais, adscripció horària i de recursos, normativa específica d’ús, etc.
 6. No serà responsabilitat del coordinador TIC la instal·lació o configuració de productes no homologats per la Conselleria, que no disposin de l’autorització legal corresponent o que es consideri que són potencialment perillosos per garantir el bon ús de les instal·lacions informàtiques del centre dins del marc de la proposta tècnica del Servei TIE.
 7. La persona que ostenti la coordinació de TIC actuarà sempre sota les ordres de l’equip directiu del centre i la prioritat en les seves actuacions estarà, igualment, marcada per l’equip directiu.
 •  
Joan Camps

TAC

Joan camps

Gestió d’usuaris i chromebooks del centre

 1. Organitzar els recursos informàtics del centre seguint les directrius tècniques marcades pel Servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació (Servei TIE). Aquestes directrius es troben en aquest mateix lloc web.
  [És important assenyalar que aquest lloc web és dinàmic i els procediments poden sofrir canvis]
 2. Actuar amb funcions de coordinació i interlocució entre el centre docent i les unitats de la Conselleria que impulsin iniciatives en l’àmbit de les TIC o que els donin suport tècnic.
 3. Realitzar el curs de formació a distància “Formació de Coordinadors TIC de centres” en el cas de no haver-lo fet abans. Aquest curs proporciona els coneixements necessaris per a:
  1. Conèixer de forma bàsica el cablatge estructural del centre.
  2. Conèixer el maquinari informàtic del centre.
  3. Conèixer i saber usar els diversos sistemes operatius homologats.
  4. Saber instal·lar i conèixer el programari instal·lat al centre així com les seves necessitats.
  5. Vetllar perquè tot el programari instal·lat en cadascun dels ordinadors de centre tingui la llicència legal d’ús corresponent. 
  6. Administrar el domini del centre: gestió d’usuaris i grups, permisos, perfils i polítiques.
  7. Administrar les còpies de seguretat de les dades del centre.
  8. Configurar i integrar al domini del centre els PC com a lloc de treball en la xarxa dels centres amb els diversos sistemes operatius homologats.
  9. Utilitzar formats basats en estàndards oberts per a l’intercanvi de documents electrònics.
  10. Saber instal·lar, reinstal·lar i mantenir els diversos sistemes operatius homologats.
  11. Solucionar els problemes bàsics de l’equipament TIC.
  12. Gestionar les garanties del maquinari del centre.
  13. Saber realitzar peticions de suport al Servei TIE.
  14. Gestionar la proposta de l’aula virtual.
  15. Gestionar la proposta de la web de centres.
  16. Conèixer el projecte Agrega.
  17. Conèixer les diferents llicències d’ús dels materials digitals difosos pel centre que siguin accessibles en línia. La publicació de continguts que el mateix centre genera que es vulguin compartir i difondre a la xarxa s’ha de fer amb l’adopció de llicències Creative Commons.
 4. Col·laborar amb l’equip directiu, i també amb el claustre de professors, en tots els temes relatius a l’aplicació de les TIC, tant els referits a l’aplicació didàctica com els referits a la informàtica administrativa del centre.
 5. Participar en el procés d’integració de les TIC en el Projecte Educatiu amb la definició d’objectius i estratègies. També ha de participar en el procés d’elaboració d’aquells apartats de la programació general anual que facin referència a les línies d’actuació sobre la implantació de les TIC en l’activitat docent del centre i les mesures d’organització i gestió necessàries per garantir l’ús òptim d’aquestes tecnologies per a tots els usuaris: agrupaments, ús d’espais, adscripció horària i de recursos, normativa específica d’ús, etc.
 6. No serà responsabilitat del coordinador TIC la instal·lació o configuració de productes no homologats per la Conselleria, que no disposin de l’autorització legal corresponent o que es consideri que són potencialment perillosos per garantir el bon ús de les instal·lacions informàtiques del centre dins del marc de la proposta tècnica del Servei TIE.
 7. La persona que ostenti la coordinació de TIC actuarà sempre sota les ordres de l’equip directiu del centre i la prioritat en les seves actuacions estarà, igualment, marcada per l’equip directiu.
 •  

Treball de Recerca

aida pons

Manteniment i publicació dels continguts a les xarxes socials del centre.

 1. Crear un espai físic i/o virtual per a l’arxiu d’imatge i so del centre.
 2. Recuperar imatges, documents… significatius per a la història del centre.
 3. Recollir totes les notícies relacionades amb el centre que apareguin en els mitjans de comunicació.
 4. Difondre les activitats realitzades al centre a través del web.
 5. Difondre les activitats realitzades al centre als diferents mitjans de comunicació, sempre en coordinació amb el departament organitzador.
 6. Elaborar una memòria visual anual de les persones (claustre, departaments, comissions, alumnat i personal no docent) que han format part del centre durant el curs.
 7.  
Usuari sense imatge

Xarxes Socials

ana ameller

Manteniment i publicació dels continguts a les xarxes socials del centre.

 1. Crear un espai físic i/o virtual per a l’arxiu d’imatge i so del centre.
 2. Recuperar imatges, documents… significatius per a la història del centre.
 3. Recollir totes les notícies relacionades amb el centre que apareguin en els mitjans de comunicació.
 4. Difondre les activitats realitzades al centre a través del web.
 5. Difondre les activitats realitzades al centre als diferents mitjans de comunicació, sempre en coordinació amb el departament organitzador.
 6. Elaborar una memòria visual anual de les persones (claustre, departaments, comissions, alumnat i personal no docent) que han format part del centre durant el curs.
 7.  

Web

MARIA SUCARRATS

Manteniment i publicació dels continguts a la pàgina web del centre.

 1. Creació i disseny de la web del centre
 2. Actualització dels continguts de la web del centre.
  És important assenyalar que aquest lloc web és dinàmic i els procediments poden sofrir canvis.
 3. Publicació de les notícies i activitats actuals que es van fent al centre
 4.