Equip directiu

L’equip directiu constitueix l’òrgan de govern de l’institut i està format pel director/a, un cap d’estudis, un secretari/a i tres caps d’estudis adjunts. Aquests membres han d’exercir les respectives funcions i competències, i han d’actuar de forma coordinada.

Membres de l'equip directiu

Maria Josep Rebassa
i
Giménez


directora

Representant del centre i de l’Administració educativa. Exerceix la direcció pedagògica i és el cap del personal adscrit al centre.

Helena Sintes


cap d'estudis
2n i 3r ESO

Direcció del personal docent. Elabora els horaris de l’alumnat i del professorat. Elabora la distribució de grups, aules i altres espais docents. Coordina i controla tot el que es fa a 2n i 3r ESO

Sara Monserrat
BagurSecretaria

Ordena el règim administratiu de l’institut, elabora l’avantprojecte de pressupost, porta la comptabilitat del centre i s’encarrega del manteniment del material de l’institut

Núria Mercadal
Seguí

Cap d'estudis adjunt
batxillerat

Coordina i controla tot el que es fa ens els dos cursos de Batxillrat. Assisteix a reunions de tutors, controla assistència dels alumnes i vetlla per la convivència.

Maria A.Jofre
Guasch

cap d'estudis adjunt
1r i 4t eso

Coordina i controla tot el que es fa a 1r i 4t d’ESO. Assisteix a reunions de tutors, controla assistència dels alumnes i vetlla per la convivència.

Jordi Vivó
Bosch

cap d'estudis adjunt
fp

Organitza el funcionament de la formació professional, coordina els caps de família professional i coordina les FCT.

Funcions de l'equip directiu

Les funcions i competències de l’equip directiu i de cadascun dels seus membres es poden trobar al Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació secundària.

Article 27. 
 1. Organitzar el centre i vetllar-ne pel bon funcionament.
 2. Estudiar, i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i possibilitar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.
 3. Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes del centre, i col·laborar en les avaluacions externes del seu funcionament.
 4. Organitzar i gestionar actuacions de caràcter preventiu que afavoreixin les relacions entre els diferents col·lectius que integren la comunitat educativa i que millorin la convivència al centre.
 5. Garantir l’adopció de mesures necessàries per a l’execució coordinada de les decisions del consell escolar i del claustre en l’àmbit de les respectives competències.
 6. Establir els criteris per a l’elaboració del projecte del pressupost.
 7. Elaborar la proposta del projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic de centre, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també elaborar la programació general anual i la memòria de final de curs, i vetllar-ne per la correcta aplicació.
 8. Impulsar els plans de seguretat i emergència del centre, responsabilitzarse de l’execució periòdica dels simulacres d’evacuació i avaluar-ne les incidències.
 9. Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Article 34.
 
 1. Dirigir i coordinar totes les activitats de l’institut cap a la consecució del projecte educatiu, d’acord amb les disposicions vigents, i sense perjudici de les competències atribuïdes al consell escolar de l’institut i al claustre de professors.
 2. Exercir la representació de l’institut i representar oficialment l’Administració educativa a l’institut, sense perjudici de les atribucions de les altres autoritats educatives.
 3. Complir i fer complir les lleis i altres disposicions vigents, i vetllar-ne per la correcta aplicació al centre.
 4. Exercir la direcció de tot el personal adscrit a l’institut, controlar-ne l’assistència al treball, i vetllar pel compliment de les normes d’organització i funcionament que afectin el personal docent i no docent adscrit a l’institut.
 5. Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans col·legiats de l’institut, com també de la comissió de coordinació pedagògica, i executar els acords dels òrgans col·legiats en l’àmbit de la seva competència.
 6. Administrar els ingressos, autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost de l’institut i ordenar-ne els pagaments, com també procedir a les adquisicions de mobiliari i equipament, en el marc de les competències que la normativa vigent atribueix als centres i retre’n comptes davant de les autoritats corresponents.
 7. Visar les certificacions i els documents oficials del centre.
 8. Designar els òrgans unipersonals de govern, els caps de departament, tutors i coordinadors, com també cessar-los, d’acord amb el procediment establert en aquest reglament.
 9. Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar i procurar els mitjans precisos per a la correcta execució de les seves respectives competències.
 10. Elaborar, juntament amb la resta de l’equip directiu, la proposta del projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, la de la programació general anual, d’acord amb les directrius i propostes del consell escolar i amb les propostes formulades pel claustre i per les associacions d’alumnes, i de pares i mares d’alumnes, com també vetllar-ne per la correcta aplicació i, a final de curs, elevar a la Conselleria d’Educació i Cultura la memòria anual sobre les activitats i la situació general de l’institut.
 11. Fer efectiva la coordinació amb els centres educatius de la zona i amb altres serveis socioeducatius, com també amb les empreses i altres institucions de l’entorn.
 12. Proporcionar la informació que li sigui requerida per les autoritats educatives competents i col·laborar amb la inspecció educativa en la valoració de la funció pública docent.
 13. Facilitar informació sobre la vida de l’institut als diferents sectors de la comunitat escolar.
 14. Promoure relacions amb les empreses o entitats que col·laboren en la formació de l’alumnat i en la seva inserció professional i, subscriure convenis de col·laboració entre l’institut i les esmentades entitats que garanteixin que tot l’alumnat matriculat en els ensenyaments que ho permetin pugui fer pràctiques formatives o articular les accions necessàries per assolir-ho. A més, ha d’informar el consell escolar dels aspectes més importants de la formació concertada desenvolupada a l’institut.
 15. Supervisar els assumptes relacionats amb la gestió del bar o cafeteria, del transport escolar i de tots els altres serveis que ofereixi el centre, en els termes previstos en la normativa vigent i en les instruccions del seu desenvolupament, amb facultat de dictar directrius per corregir situacions de funcionament anormal del servei.
 16. Afavorir la convivència en el centre i vetllar per l’aplicació del procediment per imposar les correccions que corresponguin, d’acord amb les disposicions vigents, el que disposa el reglament d’organització i funcionament, i en compliment dels criteris fixats pel consell escolar.
 17. Assignar l’horari al professorat, elaborat prèviament per la prefectura d’estudis, d’acord amb els criteris pedagògics establerts pel claustre i la normativa vigent.
 18. Dins el marc de la normativa vigent, adoptar resolucions sobre l’ús de les instal·lacions del centre.
 19. Atorgar al personal del centre permisos i llicències, en els termes establerts a l’efecte per la Conselleria d’Educació i Cultura.
 20. Afavorir l’avaluació de tots els projectes i activitats del centre, i col·laborar amb l’Administració educativa en les avaluacions externes que periòdicament es duguin a terme.
 21. Garantir el dret de reunió del professorat, de l’alumnat, dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes, i del personal d’administració i serveis.
 22. Acordar, per pròpia iniciativa o a proposta del consell escolar, la incoació d’expedients sancionadors a l’alumnat, dins el marc de la normativa que regula els drets i deures de l’alumnat. 
 23. Altres funcions que, per disposicions de la Conselleria d’Educació i Cultura, siguin atribuïdes als directors de centre

Article 37.

 1. Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal docent en tot allò relatiu al règim acadèmic. 
 2. Substituir el director en cas d’absència o malaltia. 
 3. Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també del projecte curricular i de la programació general anual del centre, i vetllar-ne pel compliment. 
 4. Coordinar les activitats de caràcter acadèmic, d’orientació i complementàries de professorat i alumnat relatives al projecte educatiu, projectes curriculars d’etapa i programació general anual, i vetllar-ne per l’execució. 
 5. Elaborar, en col·laboració amb la resta de l’equip directiu del centre, els horaris acadèmics de l’alumnat i del professorat, d’acord amb els criteris aprovats pel claustre i amb l’horari general inclòs en la programació general anual, com també sotmetre’ls a l’aprovació provisional del director, i vetllar-ne pel compliment estricte. 
 6. Elaborar la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, oït el claustre. 
 7. Coordinar les activitats dels caps de departament i, si escau, les tasques dels caps d’estudis adjunts. 
 8. Dirigir i coordinar l’acció dels tutors amb les aportacions del departament d’orientació, conforme al pla d’orientació acadèmica i professional i al pla d’acció tutorial. 
 9. Recollir, en la programació general anual, el pla de formació del professorat del centre, elaborat per la comissió de coordinació pedagògica a partir de la proposta formulada pel claustre, i organitzar, amb la col·laboració del representant del professors en el centre de professorat, les activitats del centre de manera que es possibiliti l’execució del pla de formació del professorat. 
 10. Coordinar l’activitat docent del centre, amb especial atenció als processos d’avaluació, adaptació curricular, diversificació curricular i activitats de recuperació, reforç i ampliació o altres programes d’intervenció socioeducativa proposats per l’Administració. 
 11. Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir, per delegació del director, les sessions d’avaluació de final de cicle o etapa. 
 12. Establir la coordinació entre les diferents etapes educatives. 
 13. Organitzar l’atenció i la cura de l’alumnat en els períodes d’esplai i en altres activitats no lectives. n) Coordinar i impulsar la participació de l’alumnat al centre, i facilitar-ne i orientar-ne l’organització.
 14. Establir els mecanismes per corregir absències imprevistes del professorat, atenció a l’alumnat o qualsevol eventualitat en el normal funcionament del centre. 
 15. Establir els mecanismes de coordinació amb els diferents centres educatius de la zona. 
 16. Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanada pel director dins l’àmbit de la seva competència.

Article 38.

 1. Ordenar el règim administratiu de l’institut, de conformitat amb les directrius del director.
 2. Actuar com a secretari dels òrgans de govern col·legiats de l’institut, estendre acta de les sessions i donar fe dels acords amb el vistiplau del director. 
 3. Substituir el director en cas d’absència o malaltia del director i del cap d’estudis.
 4.  Custodiar els llibres i arxius de l’institut. 
 5. Expedir les certificacions que sol·licitin les autoritats i les persones interessades. 
 6. Realitzar l’inventari general de l’institut i mantenir-lo actualitzat. 
 7. Custodiar i disposar la utilització dels mitjans audiovisuals i informàtics, del material didàctic i del mobiliari o qualsevol material inventariable. 
 8. Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del personal d’administració i serveis adscrit a l’institut. 
 9. Elaborar l’avantprojecte de pressupost de l’institut d’acord amb les directrius del consell escolar i oïda la comissió econòmica, si existeix. 
 10. Ordenar el règim econòmic de l’institut de conformitat amb les instruccions del director, portar la comptabilitat i retre’n comptes davant el consell escolar i les autoritats competents. 
 11. Vetllar pel compliment adequat de la gestió administrativa del procés de preinscripció i matriculació de l’alumnat, i garantir-ne l’adequació a les disposicions vigents. 
 12. Vetllar pel manteniment material de l’institut en tots els seus aspectes, d’acord amb les indicacions del director. 
 13. Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic de centre, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també de la programació general anual, juntament amb la resta de l’equip directiu. 
 14. Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets i diligenciats d’acord amb la normativa vigent. 
 15. Donar a conèixer i difondre a tota la comunitat educativa la informació sobre normativa, disposicions legals i assumptes d’interès general o professional que arribin al centre.
 16. Qualsevol altra funció que li encomani el director dins del seu àmbit de competència