AFAMAC

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DEL M. ÀNGELS CARDONA

És una organització estable, de voluntària associació, sense ànim de lucre, independent d’institucions, Administracions, partits polítics, sindicats, empreses o altres entitats, formada per pares i mares, families o tutors d’alumnes escolaritzats a centres no universitaris on podran tenir la seva seu.

afamac@iesmacardona.cat

Representants

Usuari sense imatge

Glòria Bosch

PRESIDENTA

Usuari sense imatge

Nom

......

Usuari sense imatge

Nom

.......

Usuari sense imatge

Nom

.....

Usuari sense imatge

Nom

......

Usuari sense imatge

Nom

.......

Usuari sense imatge

Nom

.....

Usuari sense imatge

Nom

......

Usuari sense imatge

Nom

.......

Usuari sense imatge

Nom

.....

Usuari sense imatge

Nom

......

Usuari sense imatge

Nom

.......

Funcions de LA afamac

Les competències de la Apima estan recollides pels seus propis estatuts que es deriven de les lleis i normes vigents sobre associacions (Ordre 120/2002 de 27 de setembre de 2002 – encara vigent – Llei Orgànica d’Educació 2/2006)

a) Fer propostes al Consell Escolar per a l’elaboració i la modificació del:

• Projecte de gestió
• Reglament o normes de funcionament
• Projecte educatiu, que inclou:
   – el reglament d’organització i funcionament,
   – el projecte lingüístic, i
   – altres projectes de la programació general anual (PGA), respectant els aspectes pedagògico-docents que són competència del claustre

b) Fer propostes per a la realització d’activitats extraescolars, que, una vegada acceptades, hauran de figurar en la programació general anual. • Les activitats complementàries de l’escola (sortides a biblioteques, excursions, visites a granges, exposicions…) són competència exclusiva del professorat, i han d’estar recollides a les
Programacions Didàctiques.

c) Informar al consell escolar d’aquells aspectes del funcionament del centre que considerin oportú.

d) Elaborar informes per al consell escolar, per iniciativa pròpia o a petició d’aquest.

e) Presentar candidatures diferenciades a les eleccions de representants de pares i mares del consell escolar, i quan es tracti de les associacions de pares i mares d’alumnes més representatives, designar representants per formar part del consell escolar, en les condicions previstes en aquest reglament.

f) Utilitzar gratuïtament les instal·lacions del centre, en els termes establerts en la normativa vigent.

g) Rebre un exemplar del projecte educatiu, i de les seves modificacions, així com de la programació general anual i de la memòria de final de curs, d’una còpia del Projecte lingüístic, del Reglament de funcionament,del Projecte de gestió i de les Normes de convivència

h) Rebre informació del consell escolar sobre els temes tractats, i rebre l’ordre del dia de l’esmentat consell abans de la seva realització, per tal de poder elaborar propostes.

i) Rebre informació sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats pel centre.

j) Conèixer els resultats acadèmics i la valoració que en realitzi el consell escolar i participar en els processos d’avaluació externa i interna del centre.

k) Informar la comunitat educativa de la seva activitat.

l) Fomentar la col·laboració entre els pares, les mares o tutors legals d’alumnes i el professorat del centre, i associacions d’alumnes (en el cas d’educació secundària) amb la finalitat de millorar-ne el funcionament.

m) Fomentar la col·laboració entre el professorat i la pròpia associació de pares i mares d’alumnes.

n) En els casos que l’associació gestioni les activitats extraescolars, aquests es realitzaran sota la supervisió del consell escolar del centre i del coordinador d’activitats extraescolars.

o) Exercir totes quantes facultats i funcions siguin establertes en la normativa vigent.

objectius de la afamac

Quin objectiu tenen? Finalitats de les APIMAS

• Intervenir en el control i gestió del centre educatiu
• Participar en la planificació general de l’ensenyament exigint, a qui correspongui, el
major nivell de qualitat i la garantia del seu manteniment per aconseguir la millor
planificació general de l’ensenyament?: a què fa referència? si es tracta del projecte
educatiu del centre, és un projecte a llarg termini i les APIMAS hauran (o no) fet
propostes; en cas de tractar-se d’un centre nou podran participar fent propostes. Si es
tracta de la PGA l’elabora el equip directiu amb col·laboració del claustre i aportacions de
la comunitat educativa, per tant aquest punt s’ha de canviar
• Informar i assessorar als pares i mares sobre les activitats pròpies de l’APIMA, tant de
forma individual com a col·lectiva i tot allò que estigui relacionat amb l’educació dels seus
fills; així com promoure el exercici dels drets i deures que tenen en aquesta tasca.
• Col·laborar en les activitats educatives del centre.
• Facilitar el contacte entre els pares, les mares o els tutors dels alumnes amb la direcció i
professorat del centre
• Promoure activitats d’extensió educativa, cursos d’orientació familiar, cicles de conferències,
publicacions, grups de treball, etc., així com promoure la cultura i la llengua catalanes,
pròpies d’aquesta comunitat autònoma
• Participar en la gestió del centre a través del consell escolar
I tot allò que estigui establert als Estatuts, o puntualment sigui necessari