Informació PBAU

Informació PBAU

La prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU) és la prova d’accés destinada a atorgar un requisit d’accés a les persones amb el títol de batxiller i no és necessària per obtenir el títol. L’han de fer exclusivament els estudiants que vulguin accedir a estudis universitaris.

Aquesta prova versarà sobre les matèries generals cursades del bloc de les assignatures troncals de segon curs de batxillerat.

La prova està estructurada en dos blocs:

Bloc d’accésBloc d’admissió

Aquest bloc és obligatori per obtenir una nota d’accés a la Universitat.

El bloc d’accés consta de les matèries troncals generals següents:

És de caràcter voluntari i té per objecte l’avaluació dels coneixements i la capacitat de raonament en uns àmbits disciplinaris concrets relacionats amb els estudis que es pretenen cursar.

En aquest bloc els estudiants podran examinar-se de fins a tres matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals de segon curs de batxillerat.

Cada matèria serà qualificada per separat. La qualificació obtinguda de cada matèria superada (nota igual o superior a 5 punts) pot servir per calcular la nota d’admissió si aquesta matèria pondera en el grau.

El bloc d’admissió consta de les següents matèries:

** La matèria de modalitat matriculada en el bloc d’accés ja es considerarà per a l’admissió i no es pot matricular en el bloc d’admissió en la mateixa convocatòria.

Cada any es faran dues convocatòries: una ordinària que se celebrarà el mes de juny i una altra extraordinària.

Els estudiants han de fer la PBAU, tant en la convocatòria ordinària com en l’extraordinària, en l’àmbit territorial de l’administració educativa en la qual hagi finalitzat els estudis que li permetin accedir a la prova, al lloc que determini cada administració educativa.

Els alumnes que es presentin en successives convocatòries per tal de superar l’avaluació final, millorar la qualificació o canviar d’opció o modalitat, ho poden fer en l’àmbit de gestió de l’administració educativa en la qual resideixin o en la qual van finalitzar els seus estudis.

Convocatòria ordinària PBAU 2021 (juny)

 1. Introducció matrícula al GestIB: del 19 al 23 d’abril de 2021, ambdós inclosos (ho fa el centre educatiu).
 2. Obtenció credencials a UIBdigital: del 30 d’abril al 9 de maig.
 3. Pagament matrícula a UIBdigital: de l’1 al 7 de juny.
 4. Publicació lloc d’examen: a partir del 3 de juny.
 5. Realització de les proves: dies 8, 9 i 10 de juny. Consulta aules a UIBdigital.
 6. Consulta de qualificacions provisionals al GestIB i a UIBdigital: a partir del 17 de juny (15.00 h).
 7. Sol·licitud de revisió d’exàmens a UIBdigital: del 17 al 21 de juny. 
 8. Sol·licitud d’obtenció de paperetes a UIBdigital (resultats PBAU) a partir del 22 de juny.
 9. Resultats de les revisions i publicació dels resultats definitius UIBdigital: 29 de juny (15.00 h).
 10. Sol·licitud d’una segona correcció als errors materials: 20 i 30 de juny. S’ha de realitzar presencialment, per correu certificat o per correu electrònic. 
 11. Sol·licitud per veure exàmens: 29 i 30 de juny.S’ha de realitzar presencialment, per correu certificat o per correu electrònic. 
 12. Resultats de la segona correcció als errors materials: 1 de juliol. S’ha de realitzar presencialment, per correu certificat o per correu electrònic. 

Convocatòria extraordinària PBAU 2021 (juliol)

 1. Introducció matrícula al GestIB (ho fa el centre educatiu): del 17 al 21 de juny. 
 2. Obtenció credencials a UIBdigital: del 28 al 30 de juny.
 3. Pagament matrícula a UIBdigital: de 30 de juny al 5 de juliol.
 4. Publicació lloc d’examen a UIBdigital: a partir de l’1 de juliol.
 5. Realització de les proves: dies 6, 7 i 8 de juliol. Consulta aules a UIBdigital.
 6. Consulta de qualificacions provisionals al GestIB i a UIBdigital: a partir del 14 de juliol (15.00 h).
 7. Sol·licitud de revisió d’exàmens a UIBdigital: del 14 al 16 de juliol.
 8. Sol·licitud d’obtenció de paperetes (resultats PBAU) a UIBdigital:  a partir de 17 de juliol.
 9. Resultats de les revisions i publicació dels resultats definitius: 26 de juliol (15.00 h).
 10. Sol·licitud d’una segona correcció als errors materials: 27 i 28 de juliol. S’ha de realitzar presencialment, per correu certificat o per correu electrònic. 
 11. Sol·licitud per veure exàmens: 27 i 28 de juliol.S’ha de realitzar presencialment, per correu certificat o per correu electrònic. 
 12. Resultats de la segona correcció als errors materials: 29 de juliol. S’ha de realitzar presencialment, per correu certificat o per correu electrònic. 

Estudiants del sistema educatiu espanyol que cursen o han cursat els estudis a centres de les Illes Balears

 • Matrícula dels alumnes del curs actual, així com la dels alumnes de cursos anteriors:

Per a qualsevol incidència amb la matrícula, contactau amb el vostre centre educatiu.

Estudiants del sistema educatiu espanyol de centres de fora de les Illes Balears i estudiants de sistemes educatius estrangers amb titulacions homologades al títol de batxiller

 • La matrícula dels alumnes que provenen d’altres comunitats autònomes i els estrangers es farà:
  • Lloc: mitjançant un formulari web.
  • Terminidel 19 al 23 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

Per a qualsevol incidència amb la matrícula, contactau amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica.

Consulta els consells i les normes per realitzar la PBAU.  

                             

Cada examen de la PBAU constarà d’un mínim de 2 preguntes i un màxim de 15.

En cadascun dels exàmens s’oferirà a l’alumnat dues opcions, d’entre les quals se’n triarà una.

L’horari i la durada dels exàmens els determinarà la Comissió Organitzadora, tot respectant les següents restriccions:

  • Els exàmens de la PBAU han de tenir una durada màxima de 90 minuts.
  • S’ha d’establir un interval mínim de trenta minuts entre el final d’un examen i l’inici del següent. Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu als quals s’hagi prescrit la mesura d’ampliació del temps de realització d’exàmens també han de disposar del mateix interval entre exàmens.

Durant el desenvolupament de l’examen, els candidats s’hauran d’atendre al que estableixin les normes generals de realització publicades per la Comissió Organitzadora.

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d’identificació personal. A cada estudiant li lliuraran un joc d’etiquetes amb codi de barres que l’identifica i que permet l’anonimat en la correcció. L’estudiant ha d’enganxar amb cura les etiquetes amb codi de barres als requadres corresponents dels fulls que lliuri de cada examen.

Cada lloc on es desenvolupin els exàmens tindrà un responsable d’aula assignat que serà un membre del tribunal qualificador.

Per accedir a l’aula d’examen, els alumnes hauran de portar en lloc visible el document nacional d’identitat i els professors responsables de l’aula o el personal de suport hauran de validar la seva identitat.

Per resoldre els exàmens d’algunes matèries es pot disposar d’algun material específic.

La nota de la PBAU serà la mitjana de les qualificacions dels exàmens realitzats, corresponent a les matèries que integren el bloc d’accés. Aquesta nota es calcularà en una escala de 0 a 10 punts amb tres xifres decimals arrodonides a la mil·lèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la superior.

Si la persona està exempta de Llengua Catalana i Literatura II, aquesta matèria no formarà part de la seva mitjana. 

Es podrà sol·licitar per UIBdigital a la Comissió Organitzadora la revisió de la qualificació obtinguda en un o diversos exàmens de la PBAU.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de publicació dels resultats provisionals.

Els exàmens seran revisats en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de revisió.

Procediment de revisió

 1. Els exàmens sobre els quals s’hagi presentat una sol·licitud de revisió s’assignaran a un segon corrector diferent del primer que va corregir l’examen.
 2. Aquest segon corrector revisarà en primer lloc si hi ha qualque error material; en aquest cas s’esmenarà l’error.
 3. Si no hi ha error material, aleshores es procedirà a fer una segona correcció.
  1. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és menor de dos punts, la qualificació final de l’examen serà la mitjana aritmètica de les dues qualificacions obtingudes en les dues correccions.
  2. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és igual o superior a dos punts, aleshores es farà una tercera correcció, i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.

Les qualificacions finals substitueixen les primeres i, per tant, poden ser iguals, més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

Error material

Es considera un error material qualsevol de les següents circumstàncies:

 1. Hi ha exercicis de l’examen que no s’han corregit (o s’han corregit parcialment).
 2. No s’han sumat tots els punts de tots els exercicis o la suma no és correcta.
 3. S’ha registrat erròniament la suma de l’examen.

L’error material potser favorable o desfavorable.

Si l’estudiant que té un error material no està d’acord amb la nova qualificació, podrà presentar una sol·licitud de segona correcció en el termini establert.

Resolució

Finalitzat el procés de revisió, la Comissió Organitzadora, adoptarà la resolució per establir les qualificacions definitives, la publicarà i avisarà els reclamants. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa

Visualització dels exàmens

Les persones que hagin demanat revisió podran veure els exàmens revisats una vegada finalitzat tot el procés de revisió.

Models d’exàmens de totes les matèries de PBAU.