Procés de preinscripció als Cicles Formatius

ILLES BALEARS

Clica aquí per anar a Tasques prèvies admissió FP 2021-22

1a Fase:

 • De l’1 de juny al 30 de juny

Tramitació de sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic, preferentment). Persones amb requisits d’accés

 • 1 de juliol

La DGFPIEAS fa el sorteig de lletres per al desempat.

 • 9 de juliol

Publicació de la llista provisional de persones admeses(per cada una de les vies d’accés, sense adjudicacions).

 • 9, 12 i 13 de juliol

Reclamacions, rectificacions i revisions.

 • 20 de juliol

Publicació de la llista definitiva de persones admeses amb adjudicacions i en espera (per cada una de les vies d’accés, amb adjudicacions)

 • 20, 21 i 22 de juliol

Matrícula als cicles formatius.

 • 23 i 26 de juliol

Procediment per a l’adjudicació i la matrícula, per part dels centres, de les places que queden vacants després de la matrícula (persones en llista d’espera de primeres opcions).

 • a partir de dia 30 de juliol

Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius (pàgina web).

2a Fase:

 • De l’1 al 7 de setembre

Tramitació de sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic, preferentment)

grup 1 (persones sense plaça al juny),

grup 2 (pendents de setembre, d’homologació i de convalidació)

i grup 3 (els que volen fer millora d’opció i sol·licitants nous).

 • 7 de setembre

Termini màxim per aportar la documentació les persones pendents de requisits al setembre i de les persones pendents d’homologació i de convalidació.

 • 8 de setembre

La DGFPIEAS fa el sorteig de lletres per al desempat.

 • 14 de setembre

Publicació de les llistes provisionals de persones admeses (sense adjudicació i per cada grup) 

 • 14, 15 i 16 de setembre

Reclamacions, rectificacions i revisions.

 • 22 de setembre

Publicació de la llista definitiva de persones admeses amb adjudicació de les places vacants (per cada grup) 

 •  22 i 23 de setembre

Matrícula de les persones que han obtingut plaça al cicle formatiu o mòduls sol·licitats. 

 • 24 de setembre

Inici de les activitats lectives 

 • 28 de setembre

Inici de les cites de les persones sense plaça, adjudicacions i matrícula als centres.(Prèvia petició de cita a Escolarització d’FP.) 

 • De l’1 al 15 d’octubre

Si hi ha baixes a partir d’aquesta data, el centre les ofereix a les persones que consten en qualsevol de les llistes d’espera definitives del centre.

 • 15 d’octubre

Termini màxim per a la matrícula als ensenyaments de formació professional que es cursen segons l’organització temporal ordinària.

Calendari procés de preinscripció

CATALUNYA

Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes el seguiment:

 • Del 25 al 31 de maig de 2021: presentació de sol·licituds

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre.

Sol.licitud de preinscripció

 • Del 25 de maig a l’1 de juny: presentació de documentació

Aquests dies pots presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.

 • 23 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

 • Del 23 (a les 13.00 h) al 30 de juny de 2021: presentació de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació, utilitzant l’eina electrònica per a presentar reclamacions.

 • 5 de juliol de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

 • 5 de juliol de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

 • 8 de juliol de 2021: llista ordenada definitiva

Després del sorteig, s’elabora la llista definitiva de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

 • 16 de juliol de 2021: oferta final de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

 • 16 de juliol de 2021: llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Finalment, es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.

Formalitza la matriculació

 • Del 19 al 23 de juliol de 2021: matriculació

Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada.