Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació del professorat, els pares, l’alumnat i altres membres de la comunitat educativa en la gestió i el funcionament del centre.

Funcions del consell escolar

Les competències del CE estan regulades a la Llei orgànica d’Educació (LOE), de 2006 i la Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), de 2013 que la modifica.

Article 127.

 1. Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.
 2.  Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
 3. Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix la llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres de l’equip directiu, adoptat per majoria de dos terços, proposar la renovació del nomenament del director.
 4. Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció al que estableix aquesta Llei i les disposicions que la despleguin.
 5. Conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent.
 6. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
 7. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3
 8. Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 9. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.
 10. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i sobre els altres aspectes relacionats amb aquesta qualitat.
 11. Qualsevol altra que li atribueixi l’Administració educativa.

L’alumnat membre del CE dels dos primer cursos de l’ESO no pot participar en la selecció o el cessament del director.

Curs 2020-2021

Representants de l'equip directiu

Maria Josep Rebassa
i
Giménez

Direcció

Sara E. Monserrat
Bagur


secretària

Catalina Rigo
Pons


cAP D'ESTUDIS

Representants DEL PROFESSORAT

Lena Anglada
Salord

dep. Socials

Joan Camps

Joan Camps
Serra

dep. religió

Esperança Guaita
Borràs

dep. Llengües clàssiques

Len Mercadal
Prats

dep. orientació

Francesc Oleo
Torres

dep. hoteleria

Maria Sucarrats
Garriga

dep. tecnologia

Representants de pares i mares

Usuari sense imatge

Miquel Angel Apesteguia
Nadal

apima

Usuari sense imatge

Maria Jesús Pascual
Serra

-

Usuari sense imatge

Eulàlia Juaneda
Camps

-

Representants d'alumnes

Usuari sense imatge

Andreu Forcada
Rebassa

alumne

Usuari sense imatge
alumNe

Usuari sense imatge
alumne

REPRESENTANTS AJUNTAMENT - Assoc. empresarials - pas

Gràcia Mercadal
Marquès

ajuntament

Usuari sense imatge

Catalina Hernandez
Traid

assoc.empresarials

Usuari sense imatge

Fernando Ojea
Álvarez

pas