Informació sobre les Proves d’Accés a Grau Superior

Horari i ordre de desenvolupament de les proves:

La prova d’accés a cicles formatius de grau superior tindrà lloc els dies 15 i 16 de maig de 2024.

a) Dia 15 de maig de 2024:

15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.

16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).

18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).

b) Dia 16 de maig de 2024:

16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen).

 

Relació del material necessari per fer la prova i altres informacions (pendent d’actualitzar):

 • Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
 • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions. 
 • Si l’alumne vol, pot fer ús de regles, escaire, cartabó i compàs. 
 • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis. Els exàmens que es responguin a llapis es consideraran com a inexistents. 
 • No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits. 
 • En el cas de ser necessari usar taules per resoldre l’examen, aquestes les facilitaran els examinadors. Per tant, queda prohibit als alumnes entrar a l’examen amb cap tipus de documentació.

Publicació de llistes:

Termini de reclamacions contra la llista provisional de persones admeses i excloses: 25, 26 i 27 de març.

Termini de reclamacions contra la llista provisional de persones aptes i no aptes davant la comissió avaluadora: 22, 23 i 24 de maig.

Lliurament dels certificats d’aptitud (a partir del 31 de maig).

Proves d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional, convocatòria 2022

El període d’inscripció és del 3 al 17 de març de 2022, ambdós inclosos.

Dia 11 de maig 2022:

16.00 h: Inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).

18.30 h : Examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).

 

Dia 12 de maig 2022:

16.00 h: Exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen).

La taxa d’inscripció per fer la prova d’accés és de 34,87 euros.

Per fer el pagament heu d’accedir a la pàgina web de l’ ATIB durant el període d’inscripció. Des d’aquí podeu fer el pagament telemàtic de la taxa, o imprimir el formulari i fer el pagament en una entitat bancària:

Enllaç a la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) 

Tota la informació la trobareu a la Convocatòria de proves d’accés a Grau Superior.

  • Sol.licitud
  • Declaració responsable de què no es reuneix cap altre requisit que permeti l’accés directe als cicles formatius de grau superior.
  • Per acreditar el pagament de la taxa corresponent s’ha de presentar el document d’ingrés 046 a nom del sol·licitant.