Prova lliure de tècnic i tècnic superior

Què són?

Les proves lliures són unes proves que permeten obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior i que estan especialment dirigides als estudiants que no poden conciliar la vida laboral i familiar amb l’oferta formativa presencial o a distància. Les persones interessades es poden examinar d’un o més mòduls d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional sempre que no superin les 660 hores per convocatòria, d’acord amb la durada assignada a cada mòdul pel currículum vigent del títol.

S’ha de fer una prova per a cada un dels mòduls professionals que integren un cicle formatiu, de conformitat amb el desplegament curricular de cada cicle.

Requisits per la inscripció

Per participar a les proves per obtenir el títol de tècnic de formació professional, és necessari:

  • Tenir divuit anys complerts o complir-los dins l’any natural en què es realitzen les proves.
  • Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l’accés a la formació professional de grau mitjà del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova.

Per participar a les proves per obtenir el títol de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, és necessari:

  • Tenir vint anys complerts o complir-los dins l’any natural en què es realitzen les proves o dinou per qui estigui en possessió del títol de tècnic.
  • Estar en possessió dels requisits acadèmics o les acreditacions que permeten l’accés a la formació professional de grau superior del sistema educatiu en el moment de realitzar la primera prova.

Condicions d'accés que permeten la inscripció a les proves lliures

Un alumne no pot estar matriculat el mateix any acadèmic a un mateix mòdul professional en diferents comunitats autònomes.

Durant un mateix curs acadèmic, una persona no es pot matricular a un mòdul professional que cursa en la modalitat presencial o a distància i, simultàniament, a la prova lliure.

Durant un mateix curs acadèmic, no es poden inscriure per fer proves lliures de mòduls professionals del mateix cicle a dos centres diferents.

Curs 2020-2021

Presentació de sol·licituds

 • Les persones interessades a fer proves lliures s’han d’inscriure en el centre educatiu públic de les Illes Balears autoritzat per impartir el cicle al qual pertanyen els mòduls dels quals es volen examinar. Si hi ha més d’un centre autoritzat, han d’escollir aquell centre on els interessi presentar-se.

 •  El termini per fer la inscripció és del 3 al 12 de març de 2021.

LLista provisional d'inscrits

 • La llista de puntuació provisional es publicarà el dia  23 de març del 2021

Reclamacions i llistes definitives

 • Les reclamacions es poden realitzar els dies 24, 25 i 26 de març del 2021. 
 • Les llistes definitives es publicaran el dia 14 d’abril del 2021.

Dia de les proves i relació d’estris necessaris per fer les proves

 • Abans del 15 d’abril del 2021 es publicaran a la web la relació d’estris necessaris per fer les proves
 • Les proves es realitzaran del 3 al 28 de maig del 2021.

Calendari i estris

Resultats

Cinc dies hàbils posteriors a la realització de la prova.

Darrera actualització: 31-05-2021