Prova lliure Batxillerat

Finalitat de la prova

La finalitat d’aquesta prova lliure és facilitar l’accés a les persones majors de 20 anys al títol de batxiller.

Requisits de participació

Poden participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els requisits següents:

  • Tenir més de 20 anys o fer-los el primer dia de la prova.
  • Ser resident a les Illes Balears.
  • Estar en possessió del títol de Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o de l’homologació d’aquest títol.
  • No estar en possessió del títol de batxiller, regulat per l’article 37 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació o qualsevol altre títol declarat equivalent a tots els efectes.
  • No estar matriculat en els ensenyaments de batxillerat en cap de les modalitats o règims. (Model de declaració responsable)

Curs 2021-2022

Presentació de sol·licituds

Termini d’inscripció: 14 de febrer al 4 de març de 2022, ambdós inclosos.

La inscripció es pot dur a terme de forma telemàtica i també de forma presencial als llocs següents:

 • A Mallorca: Servei d’Ordenació Educativa (C. del Ter 16, 4a planta Polígon de Son Fuster 07009 Palma; telèfon 971 17 77 83).
 • A Menorca: Delegació Territorial d’Educació a Menorca (Av. de Josep M. Quadrado, 33. 07703 Maó; telèfon 971 17 62 65).
 • A Eivissa: Delegació Territorial d’Educació a Eivissa i Formentera (Via Púnica, 23, 07800 Eivissa; telèfon 971 17 60 29).

Llista provisional de persones admeses i excloses

 • Llista provisional (16 de març de 2022)

Llista definitiva de persones admeses i excloses

 • Llista definitiva (dia per determinar)

Dia i lloc de les proves

La prova tindrà lloc els dies 29, 30 i 31 de març de 2022.

Lloc de realització de la prova:

  • A Mallorca: IES Ses Estacions
  • A Menorca: IES Maria dels Àngels Cardona
  • A Eivissa: IES Santa Maria d’Eivissa