Equip docent E4E (PRAQ)

Curs 21-22

isabel blanco

Isabel Blanco
Cabirta

tutora e4E

Pili Campins
Garcia

cap d'estudis e3 i e4

Len Mercadal
Prats

orientadora eso

Lluís Rullan
Perelló

matemàtiques
acadèmiques

Manel Mascaró
Talaya

geografia i
història

Laura Gorrias
Camps

valors ètics

Marga Vidal
Sastre

castellà

Lina Coll
Llufriu

català

isabel blanco

Isabel Blanco
Cabirta

anglès

Àgueda Juaneda
Seguí

educació física

Usuari sense imatge

Esther Soler
Monzó

Biologia i geologia

Santi Arguimbau
Pons

tecnologia

Ferran Villalonga
Pons

ciències aplicades a l'activitat empresarial

Biel Llinàs

Biel Llinàs
Sansó

tic

Sili Florit
Torres

economia

Lourdes Valenzuela
Bellido

Iniciació activitat
econòmica i empresarial

Mariona Cervera
Esteve

EDUCACIÓ PLÀSTICA
I VISUAL

Estefi Arroyo
Rodríguez

PT

Nina Lluch
Taltavull

PT