Equip docent 1r GM – Electromecànica Vehicles Automòbils TMV22A

Curs 2022 - 2023

Martí Gual
Camps


tutoria tmv22a

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Juan Pedro Garcia
Tallada


formació i
orientació laboral

Jordi Vivó
BoschMotors

Martí Gual
Camps


circuits de fluids, suspensió i direcció

Miquel Torrens
Artiguesmecanitzat bàsic

Usuari sense imatge

Joan Lluch
Juaneda


SISTEMES DE CÀRREGA I ARRANCADA

Miquel Torrens
Artigues


seguretat i
comfortabilitat