Equip docent 1r GM – Electromecànica Vehicles Automòbils TMV22A

Curs 2023 - 2024

Martí Gual
Camps


tutoria tmv22a

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Inma Vilar
Pérez
FORMACIÓ I
ORIENTACIÓ LABORAL

Jordi Vivó
Bosch


Motors

Martí Gual
Camps


circuits de fluids, suspensió i direcció

Usuari sense imatge

Rubén Martín
Sintes


mecanitzat bàsic

Miquel Fabón
Resina


SISTEMES DE CÀRREGA I ARRANCADA

Martí Gual
Camps


SEGURETAT I
COMFORTABILITAT