Equip docent 1r GS – Administració i Finances ADG32A

Curs 2023 - 2024

Bep Coll
Bosch


tutor adg32a

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Bep Coll
Bosch


recursos humans i responsabilitat social corporativa

Bàrbara Vives
Molinas


gestió de la
documentació jurídica i empresarial

Bàrbara Nicolau
Barceló


comunicació i atenció al client

Emma Monserrat
Calbó


FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Caterina Moll
Benejam


procés integral de l'activitat comercial

Joana Ruiz
Gutiérrez


ofimàtica i procés de la informació
(en anglès)

Tomeu Quetglas
Pons


Anglès