Entorn

Alumnat

La major part del nostre alumnat és nascut i resident a Ciutadella, bé dins la zona urbana (la majoria) o bé dins la zona rural i urbanitzacions del terme municipal. 

També escolaritzam alumnat d’altres municipis de l’illa en els nostres estudis post obligatoris (batxillerat i formació professional).

Entorn socioeconòmic

La major part de la renda generada a Menorca prové directament o indirectament del sector serveis, en concret del turisme, que presenta una creixent estacionalitat de les seves activitats econòmiques.

La pèrdua de competitivitat del sectors primari i industrial tradicionals a l’illa, explotacions ramaderes, pesca, calçat, bijuteria, etc. front els sectors serveis i de la construcció, han repercutit en els aspectes educatius de la nostra població. 

La situació econòmica actual i la manca de llocs de treball, ha provocat un increment de matrícules principalment en els cicles formatius i també en el batxillerat. Aquest increment de matrícula en el batxillerat és conseqüència de l’escassa oferta de places de formació professional a Menorca.

D’altra banda, la declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera ens obliga a educar el nostre alumnat en pautes i comportaments coherents amb un desenvolupament sostenible compatible amb el respecte a la naturalesa.

 

Llengua

Pel que fa a la llengua, la gran majoria de la població és catalanoparlant, llengua vehicular i d’aprenentatge en el nostre centre i mitjà d’acollida i d’integració per a la població nouvinguda.