Accés Universitats

Com accedir a la Universitat

S’hi pot accedir una vegada es disposa del títol de Batxillerat i s’ha superat les proves PBAU.

Si estàs en possessió dels títols deTècnic Superior de Formació Professional, Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o Tècnic Esportiu Superior podràs accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sense haver de superar una prova d’accés.

La forma d’accés es fa a través de la nota mitjana del cicle formatiu de grau superior (CFGS). En el cas de que vulguis millorar la nota, et podràs presentar a la fase específica de la PAU.

Aquesta via d’accés als graus et permet sol·licitar el reconeixement de crèdits per les assignatures cursades en el CFGS, sempre que els dos estudis pertanyin al mateix àmbit de coneixement.

Si ets major de 25 anys d’edat i vols accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau, pots fer-ho mitjançant de la superació d’una prova.

Només pots realitzar aquesta prova si tens com a mínim 25 anys i no tens cap altra via d’accés als estudis universitaris, com no tenir superada la selectivitat, no estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent) o no tenir cap titulació universitària.

Recorda que la formació es realitza al llarg de tota la vida i mai és tard per adquirir nous coneixements. 

Estructura de la prova per a majors de 25 anys 

Les Proves d’Aptitud Personal (PAP) són necessàries per accedir a alguns estudis de grau. Tenen com objectiu la millora en la selecció dels alumnes de nou ingrés als estudis. Per tant, a través d’aquesta prova es pretén garantir que l’alumnat de nou ingrés iniciï els estudis amb un nivell adequat. La qualificació de la prova és d’Apte o No apte. En cas de ser “No apte” no es tindrà accés als estudis sol·licitats. 

Per branca de coneixement

Informacions PBAU

La prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU) és la prova d’accés destinada a atorgar un requisit d’accés a les persones amb el títol de batxiller i no és necessària per obtenir el títol. L’han de fer exclusivament els estudiants que vulguin accedir a estudis universitaris.

Aquesta prova versarà sobre les matèries generals cursades del bloc de les assignatures troncals de segon curs de batxillerat.

La prova està estructurada en dos blocs:

Bloc d’accésBloc d’admissió

Aquest bloc és obligatori per obtenir una nota d’accés a la Universitat.

El bloc d’accés consta de les matèries troncals generals següents:

És de caràcter voluntari i té per objecte l’avaluació dels coneixements i la capacitat de raonament en uns àmbits disciplinaris concrets relacionats amb els estudis que es pretenen cursar.

En aquest bloc els estudiants podran examinar-se de fins a tres matèries d’opció del bloc d’assignatures troncals de segon curs de batxillerat.

Cada matèria serà qualificada per separat. La qualificació obtinguda de cada matèria superada (nota igual o superior a 5 punts) pot servir per calcular la nota d’admissió si aquesta matèria pondera en el grau.

El bloc d’admissió consta de les següents matèries:

** La matèria de modalitat matriculada en el bloc d’accés ja es considerarà per a l’admissió i no es pot matricular en el bloc d’admissió en la mateixa convocatòria.

Cada any es faran dues convocatòries: una ordinària que se celebrarà el mes de juny i una altra extraordinària.

Els estudiants han de fer la PBAU, tant en la convocatòria ordinària com en l’extraordinària, en l’àmbit territorial de l’administració educativa en la qual hagi finalitzat els estudis que li permetin accedir a la prova, al lloc que determini cada administració educativa.

Els alumnes que es presentin en successives convocatòries per tal de superar l’avaluació final, millorar la qualificació o canviar d’opció o modalitat, ho poden fer en l’àmbit de gestió de l’administració educativa en la qual resideixin o en la qual van finalitzar els seus estudis.

Convocatòria ordinària PBAU 2021 (juny)

 1. Introducció matrícula al GestIB: del 19 al 23 d’abril de 2021, ambdós inclosos (ho fa el centre educatiu).
 2. Obtenció credencials a UIBdigital: del 30 d’abril al 9 de maig.
 3. Pagament matrícula a UIBdigital: de l’1 al 7 de juny.
 4. Publicació lloc d’examen: a partir del 3 de juny.
 5. Realització de les proves: dies 8, 9 i 10 de juny. Consulta aules a UIBdigital.
 6. Consulta de qualificacions provisionals al GestIB i a UIBdigital: a partir del 17 de juny (15.00 h).
 7. Sol·licitud de revisió d’exàmens a UIBdigital: del 17 al 21 de juny. 
 8. Sol·licitud d’obtenció de paperetes a UIBdigital (resultats PBAU) a partir del 22 de juny.
 9. Resultats de les revisions i publicació dels resultats definitius UIBdigital: 29 de juny (15.00 h).
 10. Sol·licitud d’una segona correcció als errors materials: 20 i 30 de juny. S’ha de realitzar presencialment, per correu certificat o per correu electrònic. 
 11. Sol·licitud per veure exàmens: 29 i 30 de juny.S’ha de realitzar presencialment, per correu certificat o per correu electrònic. 
 12. Resultats de la segona correcció als errors materials: 1 de juliol. S’ha de realitzar presencialment, per correu certificat o per correu electrònic. 

Convocatòria extraordinària PBAU 2021 (juliol)

 1. Introducció matrícula al GestIB (ho fa el centre educatiu): del 17 al 21 de juny. 
 2. Obtenció credencials a UIBdigital: del 28 al 30 de juny.
 3. Pagament matrícula a UIBdigital: de 30 de juny al 5 de juliol.
 4. Publicació lloc d’examen a UIBdigital: a partir de l’1 de juliol.
 5. Realització de les proves: dies 6, 7 i 8 de juliol. Consulta aules a UIBdigital.
 6. Consulta de qualificacions provisionals al GestIB i a UIBdigital: a partir del 14 de juliol (15.00 h).
 7. Sol·licitud de revisió d’exàmens a UIBdigital: del 14 al 16 de juliol.
 8. Sol·licitud d’obtenció de paperetes (resultats PBAU) a UIBdigital:  a partir de 17 de juliol.
 9. Resultats de les revisions i publicació dels resultats definitius: 26 de juliol (15.00 h).
 10. Sol·licitud d’una segona correcció als errors materials: 27 i 28 de juliol. S’ha de realitzar presencialment, per correu certificat o per correu electrònic. 
 11. Sol·licitud per veure exàmens: 27 i 28 de juliol.S’ha de realitzar presencialment, per correu certificat o per correu electrònic. 
 12. Resultats de la segona correcció als errors materials: 29 de juliol. S’ha de realitzar presencialment, per correu certificat o per correu electrònic. 

Estudiants del sistema educatiu espanyol que cursen o han cursat els estudis a centres de les Illes Balears

 • Matrícula dels alumnes del curs actual, així com la dels alumnes de cursos anteriors:

Per a qualsevol incidència amb la matrícula, contactau amb el vostre centre educatiu.

Estudiants del sistema educatiu espanyol de centres de fora de les Illes Balears i estudiants de sistemes educatius estrangers amb titulacions homologades al títol de batxiller

 • La matrícula dels alumnes que provenen d’altres comunitats autònomes i els estrangers es farà:
  • Lloc: mitjançant un formulari web.
  • Terminidel 19 al 23 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

Per a qualsevol incidència amb la matrícula, contactau amb el Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica.

Cada examen de la PBAU constarà d’un mínim de 2 preguntes i un màxim de 15.

En cadascun dels exàmens s’oferirà a l’alumnat dues opcions, d’entre les quals se’n triarà una.

L’horari i la durada dels exàmens els determinarà la Comissió Organitzadora, tot respectant les següents restriccions:

  • Els exàmens de la PBAU han de tenir una durada màxima de 90 minuts.
  • S’ha d’establir un interval mínim de trenta minuts entre el final d’un examen i l’inici del següent. Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu als quals s’hagi prescrit la mesura d’ampliació del temps de realització d’exàmens també han de disposar del mateix interval entre exàmens.

Durant el desenvolupament de l’examen, els candidats s’hauran d’atendre al que estableixin les normes generals de realització publicades per la Comissió Organitzadora.

Els exàmens són anònims i no poden tenir cap marca d’identificació personal. A cada estudiant li lliuraran un joc d’etiquetes amb codi de barres que l’identifica i que permet l’anonimat en la correcció. L’estudiant ha d’enganxar amb cura les etiquetes amb codi de barres als requadres corresponents dels fulls que lliuri de cada examen.

Cada lloc on es desenvolupin els exàmens tindrà un responsable d’aula assignat que serà un membre del tribunal qualificador.

Per accedir a l’aula d’examen, els alumnes hauran de portar en lloc visible el document nacional d’identitat i els professors responsables de l’aula o el personal de suport hauran de validar la seva identitat.

Per resoldre els exàmens d’algunes matèries es pot disposar d’algun material específic.

La nota de la PBAU serà la mitjana de les qualificacions dels exàmens realitzats, corresponent a les matèries que integren el bloc d’accés. Aquesta nota es calcularà en una escala de 0 a 10 punts amb tres xifres decimals arrodonides a la mil·lèsima més pròxima i, en cas d’equidistància, a la superior.

Si la persona està exempta de Llengua Catalana i Literatura II, aquesta matèria no formarà part de la seva mitjana. 

Es podrà sol·licitar per UIBdigital a la Comissió Organitzadora la revisió de la qualificació obtinguda en un o diversos exàmens de la PBAU.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de tres dies hàbils, comptats a partir de la data de publicació dels resultats provisionals.

Els exàmens seran revisats en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de revisió.

Procediment de revisió

 1. Els exàmens sobre els quals s’hagi presentat una sol·licitud de revisió s’assignaran a un segon corrector diferent del primer que va corregir l’examen.
 2. Aquest segon corrector revisarà en primer lloc si hi ha qualque error material; en aquest cas s’esmenarà l’error.
 3. Si no hi ha error material, aleshores es procedirà a fer una segona correcció.
  1. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és menor de dos punts, la qualificació final de l’examen serà la mitjana aritmètica de les dues qualificacions obtingudes en les dues correccions.
  2. Si la diferència entre la primera qualificació i la segona és igual o superior a dos punts, aleshores es farà una tercera correcció, i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.

Les qualificacions finals substitueixen les primeres i, per tant, poden ser iguals, més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

Error material

Es considera un error material qualsevol de les següents circumstàncies:

 1. Hi ha exercicis de l’examen que no s’han corregit (o s’han corregit parcialment).
 2. No s’han sumat tots els punts de tots els exercicis o la suma no és correcta.
 3. S’ha registrat erròniament la suma de l’examen.

L’error material potser favorable o desfavorable.

Si l’estudiant que té un error material no està d’acord amb la nova qualificació, podrà presentar una sol·licitud de segona correcció en el termini establert.

Resolució

Finalitzat el procés de revisió, la Comissió Organitzadora, adoptarà la resolució per establir les qualificacions definitives, la publicarà i avisarà els reclamants. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa

Visualització dels exàmens

Les persones que hagin demanat revisió podran veure els exàmens revisats una vegada finalitzat tot el procés de revisió.

Models d’exàmens de totes les matèries de PBAU.

Ponderacions

El paràmetre de ponderació és un coeficient que permet augmentar la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5. En les matèries de modalitat de la fase específica, aquest és igual a 0,1 en les assignatures que tinguin relació amb els estudis universitaris que es volen cursar, però les universitats poden augmentar aquest paràmetre fins a 0,2 en aquelles matèries que es considerin més idònies per seguir amb èxit aquests ensenyaments universitaris oficials de grau.

Nota d'accés i nota d'admissió

Si l’alumne obté una nota de la PBAU igual o superior a 4 punts, aleshores es podrà calcular la nota d’accés de la següent forma:

La nota d’accés serà la ponderació del 40 per cent la nota de la PBAU i un 60 per cent la qualificació final de l’etapa de batxillerat.

Nota d’accés = 0,6 × QEB + 0,4 × QPBAU

On:

   • QEB: Qualificació final de l’etapa de batxillerat.
   • QPBAU: Qualificació de la PBAU.

L’estudiant tindrà accés a la Universitat si la nota d’accés és igual o superior a 5 punts.

La superació del bloc d’accés té vigència per a qualsevol convocatòria. En el supòsit que es presenti en diferents convocatòries per millorar nota, només es considerarà la qualificació més alta obtinguda de tot el bloc en conjunt.

SIMULADOR PER CALCULAR LES NOTES D’ADMISSIÓ ALS ESTUDIS DE GRAU DE LA UIB. CURS 2021-2022

En els casos en què l’oferta de places és inferior a la demanda, les sol·licituds s’ordenen segons la nota d’admissió. Aquesta nota es calcula sobre 14 punts a les vies de títol de batxiller + prova d’accés i títol de tècnic superior (+ prova d’accés), en funció dels paràmetres de ponderació establerts a cada universitat.

La nota d’admissió incorpora a la nota d’accés les dues millors notes ponderades de les matèries superades al bloc específic o la nota ponderada de la matèria de modalitat del bloc general si és millor.

Nota d’admissió = Nota d’accés + a × M1 + b × M2

M1 i M2 = les qualificacions d’un màxim de dues matèries superades al bloc específic o de la matèria de modalitat del bloc general que proporcionin millor nota d’admissió.
a i b = paràmetres de ponderació (0,1 o 0,2) – veure les ponderacions de cada comunitat.  

La nota d’admissió pot ser diferent per a cada títol de grau i universitat on l’estudiant sol·liciti ser admès.

Notes de tall

La nota de tall és la nota amb la qual ha entrat l’última persona a cada ensenyament.
Aquesta nota és diferent cada any i no se sap fins que s’ha fet l’assignació de places a la universitat. Les notes de tall dels cursos anteriors serveixen com a orientació per als futurs estudiants.

Normalment, les universitats privades no es regeixen per la nota de tall. Per accedir a una universitat privada cal que realitzis la preinscripció directament a la universitat i has de tenir en compte quins són els seus criteris d’accés. 

Resultats

A partir de la data prevista de cada convocatòria, des d’UIBdigital, podeu obtenir els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica.

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés a la Universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents pot tardar uns minuts i us apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>.

Es fa a través de la UIBdigital. Properament més informació. 

Qui ha de fer el trasllat d’expedient

Els estudiants que iniciïn estudis de grau a una altra universitat i han realitzat la PBAU a la UIB, si la universitat de destinació els demana el trasllat d’expedient, poden sol·licitar-lo una vegada que s’hagin publicat les qualificacions definitives.

Procediment

Podeu sol·licitar el trasllat d’expedient de la PBAU des d’UIBdigital>Gestions i serveis>Sol·licituds>Disponibles, adjuntant la carta d’admissió o la matrícula de la universitat de destí.

A continuació es genera el rebut de pagament a UIBdigital>Gestions i serveis>Pagament de rebuts i podreu pagar directament amb targeta o imprimir el rebut i anar a pagar per finestreta.

Finalment, quan l’àrea d’accés hagi comprovat que les dades siguin correctes, a UIBdigital>Gestions i serveis>Pagament de rebuts>Històric tindreu el justificant de pagament del trasllat signat electrònicament per lliurar-lo a la universitat de destí.

Consultes i suggeriments

En cas de dubte, contactau amb la Unitat d’Atenció a l’Alumne a <alumnes@uib.cat> o al 971101070.

https://www.youtube.com/watch?v=5h5Co78vsjM&t=2s

Guia Preinscripcions a Universitats

El Centre Municipal Universitari és un centre gestionat i administrat des del Servei d’Educació de l’Ajuntament de Ciutadella.
Un espai on l’usuari troba assessorament en la gestió i els tràmits administratius, informació diversa (estudis universitaris, habitatge, beques…) i ordinadors amb connexió a Internet per fer recerques i treballs.
Al CMU trobareu un assessor que us facilitarà informació sobre temes diversos (accés a la universitat, plans d’estudis, beques…). També us ajudarà en els tràmits de preinscripció i matriculació, especialment de les tres universitats amb les quals el Centre manté un conveni de col·laboració: UIB, UOC i UNED.

Des del Centre també es tramiten les preinscripcions a les universitats públiques de Catalunya.