Equip docent 1r GM – Serveis en Restauració HOT22A

Curs 21-22

Usuari sense imatge

Jaume Mestre
Vives


TUTOR Hot22a

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Manu Morales
Bosch


operacions bàsiques en
bar-cafeteria

Usuari sense imatge

Elisa Camps
Pons


seguretat e higiene en manipulació d'aliments

Usuari sense imatge

Jaume Mestre
Vives


operacions bàsiques en restaurant

Usuari sense imatge

Elisa Camps
Pons


tècniques comunicació restauració

Gerard Coll
Clopes


formació i orientació laboral

Tomeu Quetglas
Ponsanglès