Equip docent 2n GM – Electromecànica Vehicles Automòbils TMV22B

Curs 21-22

Toni Baldoví
Borràs


tutor tmv22b

Jordi Vivó
Bosch


cap d'estudis FP

Sandra Cardona
Bonet


orientadora batx

Usuari sense imatge

Eric Ogier
Alarcónsistemes auxiliars del motor

Gerard Coll
Clopes


empresa e iniciativa en empresa

Daniel Worner
Borràs


sistemes de transmissió i frenada

Toni Baldoví
Borràscircuits elèctrics auxiliars

Usuari sense imatge

.......
.......formació en centres de treball